درصد (نمره خام) شما: 0
تعداد کل سوالات : 0
اگر سوال هایی که غلط پاسخ داده ای را بصورت نزده رها می کردی، درصدت 0 می شد.